زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری (present perfect continuous)

زمان حال کامل استمراری (present perfect continuous) برای نشان دادن یک کار یا عمل که تا به امروز طول کشیده یا تقریبا تا به امروز طول کشیده و بر روی حال تاثیر گذاشته استفاده می شود. این زمان بر روی روند کار یا عمل تاکید می کند. کاربردها 💡 تاکید بر روی طول کشیدن یک […]