زمان حال استمراری

زمان حال استمراری present continuous

زمان حال استمراری (present continuous) یکی از شکلهای زمان حال در زمان انگلیسی است.  از این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا در زمان بیان در حال اتفاق افتادن است استفاده می شود. کاربردهای زمان حال استمراری اتفاقاتی که دقیقا همین حالا (زمان بیان جمله) در حال وقوع است. به مثال زیر توجه […]