listen

زمانهای گذشته وحال در زبان انگلیسی و تطبیق آنها با زبان فارسی

چنانچه مترجم در این گونه موارد بر اثر عدم آشنایی با این نکته جمله را تحت اللفظی ترجمه کند ممکن است مفهوم جمله به کلی تغییر کرده، قسمتی یا حتی همه متن دچار اشکال اساسی شود، زیرا زمان از ارکان اساسی جمله به شمار می رود. در ادامه زمانهای گذشته و حال در زبان انگلیسی […]