زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی لزوما از زمان بند اصلی تبعیت می کند. در این مقاله به بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در نحوه بیان زمان جملات وابسته می پردازیم. Sequence of tenses در زبان انگلیسی زمان بندهای وابسته (subordinate clauses) باید از زمان بند اصلی ( main clause) […]