نکاتی پیرامون روش های ساخت واژگان در زبان انگلیسی

واژه شناسی: Etymology    عنوان Title کلمات مترادف و متضاد Synonyms and Antonyms کلمات متشابه Homonyms پیشوندهای زبان انگلیسی Prefixes in English پسوندهای زبان انگلیسی Suffixes in English اشتباهات متداول در زبان انگلیسی Common Mistakes in English واژه شناسی: اتیمولوژی (واژه شناسی)، تحقیق و مطالعه در ریشۀ واقعی لغات است. منظور از واژه شناسی مطالعۀ […]