روابط دو فعل

روابط دو فعل

روابط دو فعل: Relations Between two Verbs:i q روابط دو فعل: اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است. تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ing […]