زبان جدید

روابط فامیلی و خانوادگی به زبان انگلیسی

روابط فامیلی و خانوادگی به زبان انگلیسی ، یکی از مهمترین موضوعاتی که در مکالمات روزمره و بعد از آشناییها درباره آن صحبت می شود، آشنا می شویم. معمولا در مکالمات و ارتباط هایی که بین دو نفر ایجاد می شود نسبت های فامیلی بین افراد فامیل و خانواده (روابط فامیلی)هر دو طرف یکی از صحبت […]