لغات مربوط به جابه جایی و حمل و نقل

لغات مربوط به جابه جایی و حمل و نقل

انگلیسی فارسی نحوه جا به جایی 🔊 by bicycle با دوچرخه 🔊 by boat با قایق 🔊 by bus با اتوبوس 🔊 by car با ماشین 🔊 by coach با اتوبوس مسافرتی 🔊 by ferry با کشتی 🔊 by motorcycle با موتورسیکلت 🔊 by plane با هواپیما 🔊 by train با قطار 🔊 on foot […]