درک مطلب

نکاتی پیرامون درک مطلب

درک مطلب درک مطلب:  :Comprehension q درک مطلب: Comprehension از نظر دستور زبان انگلیسی اسم است و از فعل to comprehend  به معنی فهمیدن و درک کردن مشتق می شود. صفت این فعل، comprehensive  به معنی قابل درک و فهم است. بطور کلی منظور از comprehension مطالعه و خواندن متن یا متونی برای پی بردن […]