خواهش کردن و درخواست کردن (جلسه اول)

 خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگلیسی ✅ از عبارت “Will you ” در موقعیت های غیر رسمی در انتهای جمله و در موقعیت های رسمی در ابتدای جمله استفاده میشه. 💠مثالها: ? Turn down the music , will you ✏️ صدای موسیقی رو کم کن ، لطفا. ? Will you help […]