مقایسه صفات

مقایسه صفات

مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives q مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:   درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت […]