لغات مربوط به مدرسه و دانشگاه

لغات مربوط به مدرسه و دانشگاه

school مدرسه nursery school / kindergarten مهدکودک primary school مدرسه ابتدایی secondary school دبیرستان state school مدرسه دولتی، مدرسه عمومی private school / independent school مدرسه خصوصی boarding school مدرسه شبانه روزی sixth-form college کالج مقدماتی technical college کالج فنی vocational college دانشکده فنی و حرفه ای art college کالج هنر teacher training college دانشکده تربیت […]

لغات مهم در مورد مدرسه و دانشگاه

Preschool پیش دبستانی Kindergarten کودکستان Primary school ابتدایی (5 الی 11 ساله) Elementary school.  ابتدایی First grade  پایه اول ابتدایی (کلاس اول) Fifth grade کلاس پنجم Middle school دوره میانی یا راهنمایی Sixth grade کلاس ششم High school دبیرستان Apply to colleges / universities دانشگاه شرکت کردن Send in your application / submit your application […]