تقویت

یادتان باشد، مردم حرف می‌زنند Remember, People Do Talk

یادتان باشد، مردم حرف می‌زنند ۷۰) Not everything you do should be dictated by other people’s opinions, but when you work in a group environment, you can’t ignore their influence on your career either. ۷۰) قرار نیست که همه کارهایی که انجام می‌دهید توسط نظر سایرین به شما دیکته شود، ولی وقتی در یک فضای جمعی […]

صفات تفضیلی

Everyday Behavior رفتارهای روزمره

۴۰) Of course, maintaining an upbeat attitude for 30 minutes or an hour during an interview is far easier than fighting off grumpiness every day. You’ll probably have to vent once in a while because some days will be bigger pains than others, and few people would hold that against you. ۴۰) شکی نیست که حفظ […]

First Impressions Count اولین تجربه‌ها مهم‌اند

First Impressions Count اولین تجربه‌ها مهم‌اند ۲۰) One reason interviews cause job seekers so much anxiety is the need to make a favorable first impression. Although qualifications make up the bulk of the hiring decision, employer are also looking at the kind of 25 attitude you display to determine whether or not you’d be an asset […]

داستان به زبان انگلیسی و تعریف کردن دوباره آن توسط زبان‌آموز

مطالعه داستان به زبان انگلیسی یکی از تکنیک‌های مفید در یادگیری زبان است. مطالعه داستان نه تنها در رشد مهارت خواندن و درک مطلب مؤثر است بلکه می‌تواند در رشد واژگان و همینطور برطرف کردن اشتباهات و خطاهای گرامری نیز بسیار مفید باشد.پیشتر درباره اینکه چطور برخی از فعالیت‌ها مانند ترجمه می‌توانند در خود یادگیری زبان نیز […]