داستان کوهنورد ( اصل داستان در نسخه انگلیسی سایت)

  داستان کوهنورد   داستان درباره یک کوهنورد است که می خواست ازبلندترین کوه ها بالابرود.   اوپس ازسال ها آماده سازی، ماجراجویی خودراآغازکردولی ازآنجایی که افتخارکاررافقط برای خودمی خواست تصمیم گرفت تنهاازکوه بالابرود.   شب بلندی های کوه راتماما دربرگرفت ومردهیچ چیزرانمی دید.   همه چیزسیاه بود.اصلا دیدنداشت وابرروی ماه وستاره هاراپوشانده بود.   […]