مهارت های خواندن

داستان كوهستان Mountain Story

ما در این مطلب داستان كوهستان را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این داستان ازین قرار است که پسري همراه با پدرش در كوهستان پياده روي مي كردند كه ناگهان پسر به زمين مي خورد و آسيب مي بيند و نا خود آگاه فرياد مي زند: “آآآه ه ه ه ه” … Mountain Story […]