مکالمه در داروخانه

مکالمه جملاتی برای دارو و داروخانه  ?Can you make up this prescription, please آیا ممكن است این نسخه را برایم بپیچید؟ .Please give me something for constipation لطفاً به من یك داروي ضد یبوست بدهید . .I want something to make me sleep لطفاً یك داروي خواب آور بدهید . ?How much must I take […]