لغت ( انواع خلافکار)

: Robber a person who robs the bank ➡ 💸 کسی که بانک را می زند. (بیشتر برای سارق بانک بکار میرود).  : Thief .a person who steals something from somebody ➡ 💰 کسی که چیزی را از شخصی می دزدد. دزد : Burglar a person who steals something from home ➡ 💎 کسی که […]