مکالمه ( بانک-هتل-خرید)

مكالمه شماره 1 در بانك آيا ممكن است اين چك را نقد كنيد؟ ?Can you cash this cheque, for me بله، لطفاً پشت آن مشخصات خود را بنويسيد. .Yes, but you haven’t endorsed the cheque آيا ممكن است اسكناسهاي 100 دلاري لطف كنيد؟ .(Please give me 100 dollar notes (bills فرمايش ديگري نداريد؟ ?Anything else, sir […]