موارد استفاده از God

موارد استفاده از God

موارد استفاده از God در زبان انگلیسی واژه god به معنای خداوند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه واژه god در چه ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد مفهوم متفاوتی را بیان می کند. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از واژه god و مفهوم هریک با ما همراه باشید. […]