لغات مربوط به زندگی کاری

انگلیسی فارسی جست و جوی برای کار 🔊 ad (advertisement) اگهی 🔊 application form فرم درخواست 🔊 appointment قرار ملاقات 🔊 CV (curriculum vitae) رزومه 🔊 job description شرح کار 🔊 interview مصاحبه 🔊 job offer  / 🔊 offer of employment پیشنهاد کاری / پیشنهاد استخدام 🔊 qualifications صلاحیت ها 🔊 to apply for a job […]