صداهای حروف ترکیبی

صداهای حروف ترکیبی

صداهای حروف ترکیبی صداهای حروف ترکیبی: Diphthongs:i   وقتی دو حرف صدا دار با هم ترکیب شوند یک سیلاب خاص تشکیل می دهند. در این صورت وضع ترکیبی را  diphthong گویند. sh ش مثال fish ماهی shop مغازه ch چ مثال child بچّه church کلیسا kh خ مثال Khashayar خشایار Khorasan خراسان zh ژ مثال […]