صفات تفضیلی

کاربرد To و Till و اشتباه رایج در کاربرد آن‌ها

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی اشتباهی رایج در کاربرد حروف اضافه می‌پردازیم. پیش‌تر در مورد کاربرد فراوان to و امکان اشتباه گرفتن کاربرد آن با حروف دیگر آموختیم. در این بخش اشتباهی رایج پیرامون کاربرد to و till و شباهت کاربردی آن‌ها را بررسی می‌کنیم.   کاربرد To […]

حروف اضافه

حروف اضافه (جلسه دوم)

حروف اضافۀ مکانی: in برای انواع مکان ها (کشورها، شهر ها و غیره) به عنوان محل اقامت، وقتی که به طور نامعین مورد نظر باشند. in the desert in the country in the suburb in the town in a village in cities برای نام کشورها، قاره ها، و سر زمین های وسیع، مانند ایالت ها […]

حروف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی (جلسه اول)

حرف اضافه: preposition:i حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد. مثال: Your pen is under the table. بطور […]