ضرب المثل های حرف C

“Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider.” «.ترجمه: «از نوشیدن شراب سیب روی آبجو هرگز نترس؛ اما نوشیدن آبجو روی شراب سیب سوارکار بدی از تو می‌سازد “Close but no cigar.” «.ترجمه: «نزدیک بود، اما صحيح نبود “.مترادف فارسي: “خوب گفتي، ولي نه آنچه بايد مي‌گفتي “Clothes make(th) the man.” […]