کاربرد دو حرف اضافه Between و Among در جمله

کاربرد Between و Among در جمله در زبان انگلیسی و در کاربردهای رایج دو حرف اضافه between و among زیاد به کار می‌روند. برای تشخیص تفاوت between  و among ابتدا باید کاربرد آن‌ها را ببینیم. این دو حرف به معنای «بِین» و «میان» و «لابلا» می‌باشند. این دو حرف اضافه با اینکه هر دو، همین معنا را دارند ولی […]

حرف اضافه On time , In time

تعریف کلی حرف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد دو حرف اضافه On time , In time

حرف اضافه، کلمه ای است که قبل از اسم در جمله به کار برده میشود، تا بتواند رابطه آن را با کلمه دیگری در جمله نشان دهد. برای مثال در جمله : I give the bag Peter. کاملا مشخص است که این جمله ناقص بوده و از لحاظ دستوری احتیاج به کلمه ای دارد که […]

استفاده نادرست حرف اضافه

کاربرد نادرست حروف اضافه (قسمت دوم)

استفاده نادرست حرف اضافه: Using a Wrong Preposition: i استفاده نادرست حرف اضافه اشتباهات اغلب با به کار بردن حرف اضافه غلط بعد از کلمات معین رخ می دهند. فهرست زیر شامل کلماتی می باشد که اغلب درد سر ساز می باشند: [wptabs type=”accordion”] [wptabcontent]38. Guilty of, not for.[/wptabcontent] [wptabcontent] Don’t say: He was found […]

استفاده نادرست حرف اضافه

استفاده نادرست حروف اضافه ( بخش اول)

استفاده نادرست حرف اضافه: Using a Wrong Preposition:i استفاده نادرست حرف اضافه اشتباهات اغلب با به کار بردن حرف اضافه غلط بعد از کلمات معین رخ می دهند. فهرست زیر شامل کلماتی می باشد که اغلب درد سر ساز می باشند: [wptabs type=”accordion”] [wptabcontent]1. Absorbed (= very much interested) in, not at.[/wptabcontent] [wptabcontent] Don’t say: […]

حروف اضافه (قسمت اول)

حرف اضافه: preposition:i حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد. مثال: Your pen is under the table. بطور […]