تفاوت بین حرف اضافه a و an

تفاوت بین حرف اضافه a و an

داستان  a و an در زبان انگلیسی از آن جایی شروع می شود که بخواهیم یک و تک بودن یک اسم را نشان دهیم. حال باید بدانید که از این حروف چطور میتوان در جمله استفاده کرد. چگونگی استفاده از a  به  صورت درست در جملات : ممکن گاهی برای انتخاب درست بین a  یا  an  گیج بشوید . […]