زمان حال استمراری

زمان حال استمراری present continuous

زمان حال استمراری (present continuous) یکی از شکلهای زمان حال در زمان انگلیسی است.  از این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا در زمان بیان در حال اتفاق افتادن است استفاده می شود. کاربردهای زمان حال استمراری اتفاقاتی که دقیقا همین حالا (زمان بیان جمله) در حال وقوع است. به مثال زیر توجه […]

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری Present Continues Tens و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی حال استمراری زمانی است که توصیف کننده عملی است که به صورت مستمر در زمان حال انجام می شود. در واقع حال استمراری را زمان حال واقعی یا The True Present یا Real Present نیز می گویند. به این معنا که فعل […]