مکالمات تلفنی

30 جمله کاربردی در مکالمات تلفنی

☎️ جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی : ☎️   : Essential English language sentences in telephoning 📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞 🔶1- این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است. .This telephone is out of order or its systems has broken down 🔶2- پیش شماره اش را بلدی؟ ?Do you know its area code 🔶3- باید شماره […]

25 جمله کاربردی در مکالمات روزانه

  🔴26-نتوانستم از چیزی که گفتید سر در بیاورم. 🔵27- I didn’t want to offend you. 🔵27-منظور بدی نداشتم (نمی‌خواستم ناراحتت کنم). 🔴28- Am I making myself understood or not? 🔴28-می‌توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟ 🔵29- I will be back before you know it. I will be back in a flash. I […]