جمله سازی انگلیسی

توضیحاتی دربارۀ subject و verb و object در جمله سازی انگلیسی

اگر این سه قانون را بدانیم دیگر در جمله سازی زبان انگلیسی اشتباه نخواهیم کرد جمله سازی به زبان انگلیسی سه قانون طلایی دارد که در صورت رعایت آنها دیگر اشتباهی در نوشتار و درک مطالب برایتان پیش نخواهد آمد. این سه قانون subject, verb و object هستند و رعایت استفاده از آنها کار را برای هر […]