جملات کاربردی مربوط به اتومبیل

جملات کاربردی مربوط به اتومبیل

1- موتور تنظیم نیست. چرا نمی دهی تنظیمش کنند؟ The engine is not tuned/ is idle. Why don’t you have it tuned up? 2- روغن کم است. بهتر است مقداری ( روغن) اضافه کنی. You’re low on oil. You’d better add some. 3- این روغن موتور برای تابستان زیادی رقیق است. روغن غلیظ تری لازم […]