جملات کاربردی در پمپ بنزین

در این جلسه به آموزش برخی از جملات کاربردی در پمپ بنزین می پردازیم: ⛽️جملات کاربردی در پمپ بنزین⛽️ 🚘 داریم بنزین تمام می کنیم. ⛽️ .We are running out of gas 🚘 این نزدیکی ها پمپ بنزین هست؟ ⛽️ ?Is there a gas station/ petrol station nearby 🚘 مسئول پمپ بنزین کجاست؟ من عجله دارم. ⛽️ .Where is the petrol […]