جملات کاربردی در رستوران

عبارتهای مفید (رستوران).  .This meat is too fatty ⚫️ این گوشته خیلی چربه.  .This meet is too tough 🔴 این گوشت خیلی سفته. .I didn’t order this ⚫️ من اینو سفارش ندادم. ?This is cold.Can you take it back to the kitchen 🔴 این غذا سرده میشه برش گردونید به آشپزخونه؟ .These vegetables are hardly cooked at all⚫️ این […]