جملات پرسشی خاص

جملات پرسشی خاص

جملات پرسشي خاص on_wordsدر پاسخ به سوالات پرسشي خاص بايد اطلاعاتي را به طرف مقابل داد. اين سوالات با کلمات پرسشي خاص شروع مي شوند که در ابتداي جمله و قبل از فعل کمکي مي آيد. فاعل بعد از فعل کمکي ولي قبل از فعل اصلي مي آيد. مثال: What is your name? – My […]