جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی به چه شکل استفاده می شوند؟

نکات مهمی که در مورد بحث جملات معلوم(Active) و مجهول (Passive) باید بدانید. نکته اول: اگر فعل دارای حرف اضافه خاصی باشد، این حرف اضافه در آخر جمله قرار می گیرد.برای مثال: The student made fun of her. دانشجویان اورا تمسخر کردند.(معلوم) She was made fun of (by the student.) او مورد تمسخر قرار گرفت. […]