جملات شرطی و کاربرد آن در زبان انگلیسی

جملات شرطی و کاربرد آن در زبان انگلیسی

جمله شرطی به جمله ای گفته میشود که یکی از اجزای آن وابسته به جز دیگر باشد. در زبان انگلیسی به آن جمله Condition (شرط) گفته میشود. برای مثال : اگر امروز باران نبارد ، به پارک خواهم رفت. در جمله فوق شرط جمله نیامدن باران است، که اگر باران ببارد دیگر اتفاق بعدی انجام […]