عبارات روزمره در زبان انگلیسی

برنامه ریزی های روزمره به زبان انگلیسی “I’m going to see Bob tomorrow” فردا باب رو میبینم. “I’m going to meet John at the airport at 6 O’clock tonight” امشب ساعت 6 قراره جان را در فرودگاه ببینم. “I’m going to go home in an hour” یک ساعت دیگه میرم خونه. “I’m going to go […]