جملات انگلیسی درباره شخصیت افراد

جملاتی درباره شخصیت افراد

🌺جملات انگلیسی درباره شخصیت افراد 🌺Peoples Character 1- نسبتاً اجتماعی است. He‘s quite sociable. 2- نسبتاً گوشه گیر است. He’s rather unsociable. 3- من مهربان و صمیمی هستم. I’m kind and friendly. 4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم. I consider myself kind and friendly. 5- او راستگو (درستکار)/ نادرست است. He’s honest/ dishonest. […]