قواعد جمع بستن اسم

قواعد جمع بستن اسم

تعداد: اسم مفرد/ اسم جمع: Number: Singular Noun/ Plural Noun:i  اسم مفرد/ اسم جمع: اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود: اسم مفرد و اسم جمع اسم مفرد: اسم مفرد بر یک شیء یا حیوان دلالت می کند. مثال: یک پرتقال an orange یک پسر a boy یک کتاب a […]