تک تک افراد

تک تک افراد در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم در مورد تک تک افراد یک گروه یا یک جامعه به زبان انگلیسی صحبت کنیم از چه واژه ای می توانیم استفاده کنیم؟ برای استفاده از each چه ضمیرهایی مناسب هستند؟ آیا واژه each با فاعل مفرد به کار می رود یا با فاعل جمع؟ برای دیدن پاسخ این سوالات با ما همراه […]