توجیه کردن در زبان انگلیسی

توجیه کردن به زبان انگلیسی

توجیه کردن به زبان انگلیسی با چند کلمه مطرح می شود. منظور از توجیه کردن اعاده ی دلیل برای انجام کاری است. به عنوان مثال اگر از ما بپرسند چرا این کار را انجام داده ای؟ پاسخ به این سوال نوعی توجیه کردن است. در این مقاله با واژه های مختلف زبان انگلیسی که معنای […]