مهارت های خواندن

تمرین ممکن است به انگليسي‌تان لطمه بزنيد

چگونه تمرین مي‌تواند به انگليسي شما لطمه بزند؟ اگر از ديگران بپرسيد: «چگونه مي‌توانم ياد بگيرم که بهتر انگليسي صحبت کنم؟»، بسياري از آنها خواهند گفت: «تا مي‌تواني انگليسي حرف بزن و بنويس.» تمام کلاس‌هاي زبان پر از فعاليت‌هايي است که شامل صحبت کردن و نوشتن است. وقتي مربي‌تان از شما مي‌خواهد که در کلاس […]