تمرین های تلفظ زبان انگلیسی

تمرین های تلفظ زبان انگلیسی

در این بخش سعی می کنیم با دانشی که در بخش های قبل به دست آورده ایم از طریق حروف فونتیک تلفظ کلمات در زبان انگلیسی را بخوانیم و تا حدی تلفظ متفاوت کلمات در دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی را مقایسه کنیم. water تلفظ بریتانیایی 🔊 water /ˈwɔːtə(ɹ)/ تلفظ آمریکایی 🔊 water  (/ˈwɑtɚ/) /ˈwɔtɚ/ […]