تلفن

داستان تلفن The Story of telephone

ما در این مطلب داستان تلفن  را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این  داستان ازین  قرار است که خانم هریس در روستای كوچكی زندگی می‌كند. شوهرش مرده است، اما یك پسر دارد. او (پسرش) بیست و یك ساله است … The Story of telephone Mrs Harris lives in a small village. Her husband is […]

لغات مربوط به مکالمات تلفنی

لغات مربوط به مکالمات تلفنی

فارسی answerphone پاسخ گوی تلفن area code کد منطقه battery باتری business call تماس کاری cordless phone تلفن بیسیم country code کد کشور directory enquiries راهنمای مشترکین تلفن dialing tone بوق آزاد engaged مشغول extension تلفن فرعی interference تداخل خط international directory enquiries راهنمای بین المللی مشترکین تلفن fault خطا message پیام off the hook […]