تلفظ در زبان انگلیسی (جلسه اول)

تلفظ در زبان انگلیسی برای کسب مهارت لازم در هر زبانی، به ویژه تسلط بر آن از نظر محاوره، باید سه عامل عمده را در نظر گرفت. و نیز باید متوجه بود که نا آشنایی با آن عوامل یا بی توجهی به آنها موجب نارسایی کلام شده، شخص را به خاطر ناهمواری و نادرستی زبان […]