تفاوت کلمات مشابه ( جلسه اول)

تفاوت students و children When I started school aged seven, there were twenty students in my class. (students) دانش آموزان بزرگتر از 16 سال و معمولا در دانشگاه می باشند. برای دانش آموزان مدرسه ای از schoolchildren و یا فقط children استفاده می کنیم. (pupil رسمی تر می باشد).  When I started school aged seven, there were twenty children […]