تفاوت sport و game در زبان انگلیسی

تفاوت sport و game در زبان انگلیسی

کلمه ی sport کلمه ای عام است و به انواع بازی های و فعالیت هایی که نیازمند کارجسمانی هستند اطلاق می شود. فوتبال ، بسکتبال ، کریکت و مانند آن ، مثال هایی برای کلمات sport یا games هستند. There is tremendous enthusiasm in the states for the game of baseball. در آمریکا برای بازی […]