تفاوت کلمات Speech & Talk

تفاوت کلمات Speech & Talk

کلمه ی talk را برای سخنرانی غیر رسمی با موضوعی مشخص و مخاطبانی معدود به کار می برند: Chris will gibe an illustrated talk on hes expedition to Antarctica. کریس درباره ی سفر تحقیقاتی اش به قاره ی قطب جنوب کنفرانسی با تصویر ارائه می دهد. کلمه ی speech را برای سخنرانی رسمی با مخاطبان […]