تفاوت in – at- on از نقطه نظر مکانی

تفاوت in- at- on امیدوارم بعد از مطالعه این مطلب کوتاه دیگه مشکلی در استفاده از این سه حرف اضافه نداشته باشین. هنگامی از in استفاده می کنیم که دقیقا در داخل مکانی باشیم، به مثال های زیر توجه کنید:  I’m in the shower  I’m in the lobby  I’m in a car  I’m in a […]