کلمات مشابه

تفاوت کلمات مشابه( جلسه دوم)

تفاوت fun و funny   Fun: یه اسم غیرقابل شمارش به معنای ” لذت و تفریحه”. در انگلیسی عامیانه از fun به عنوان صفت هم استفاده میشه. به مثال های پایین دقت کنید: به عنوان اسم: .We had such fun together ما کلی با هم لذت و تفریح داشتیم. .It was fun to go to […]