تفاوت بین wake و waken

تفاوت کلمات مشابه

تفاوت بین wake و waken تفاوت بین wake و waken Wake  فعلی است به معنای بیدار شدن یا کسی را از خواب بیدار کردن. مخصوصا اگر با up  همراه باشد. برای مثال: =       I woke him up at 6.00. من او را ساعت 6 از خواب بیدار کردم. =       I woke up 3 times in […]

کلمات مشابه

تفاوت کلمات مشابه( جلسه دوم)

تفاوت fun و funny   Fun: یه اسم غیرقابل شمارش به معنای ” لذت و تفریحه”. در انگلیسی عامیانه از fun به عنوان صفت هم استفاده میشه. به مثال های پایین دقت کنید: به عنوان اسم: .We had such fun together ما کلی با هم لذت و تفریح داشتیم. .It was fun to go to […]

تفاوت کلمات مشابه ( جلسه اول)

تفاوت students و children When I started school aged seven, there were twenty students in my class. (students) دانش آموزان بزرگتر از 16 سال و معمولا در دانشگاه می باشند. برای دانش آموزان مدرسه ای از schoolchildren و یا فقط children استفاده می کنیم. (pupil رسمی تر می باشد).  When I started school aged seven, there were twenty children […]