تفاوت بین wake و waken

تفاوت کلمات مشابه

تفاوت بین wake و waken تفاوت بین wake و waken Wake  فعلی است به معنای بیدار شدن یا کسی را از خواب بیدار کردن. مخصوصا اگر با up  همراه باشد. برای مثال: =       I woke him up at 6.00. من او را ساعت 6 از خواب بیدار کردم. =       I woke up 3 times in […]